O nás

KŠZ poskytuje pre svojich členov nasledovné služby:                                    

  • lobing vo vládnych orgánoch
  • spolupráca so strešnými organizáciami v zahraničí

Uvažujeme aj o nasledovných službách:

  • správa agendy o vrcholovom športe
  • vzdelávanie v oblasti špecializovaných činností v športe
  • vydávanie internetových novín

 

Charakteristika organizácie

Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky je jednou z dvoch najväčších strešných organizácií slovenského športu (spolu so Slovenským olympijským výborom). Je to občianske združenie rovnoprávnych športových zväzov s vlastnou právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zbierky zákonov SR, je registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Konfederácia  slovenských športových zväzov združuje 59 športových zväzov, jej štatutárnymi zástupcami sú prezident – Mr. Marián Kukumberg a generálny sekretár Mr. Zdenko Kríž.

Poslaním Konfederácie je zastupovanie členských zväzov k orgánom štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy v legislatívnych a koncepčných otázkach, v otázkach štruktúry športu, finančného zabezpečenia činnosti zväzov a prípravy štátnej športovej reprezentácie. Svojich členov zastupuje aj vo vzťahu k obdobným športovým organizáciám v zahraničí, ako aj k strešným svetovým a kontinentálnym športovým organizáciám. Pre svoje združené subjekty vykonáva aj servis (najmä poradenský ekonomický a personálny) podľa požiadaviek schválených valným zhromaždením. Konfederácia obhospodaruje dve webové stránky www.sport-fed.sk a www.sportslovakia.sk, vydáva každoročne Kroniku športu zachytávajúcu športové dianie doma i vo svete a organizuje pre neolympijské športové zväzy každoročne Športový festival v Trenčíne a vyhlásenie športovca roka. Pripravuje aj semináre na aktuálne témy a pomáha športovým zväzom aj pri vzdelávacom procese.

Konfederácia slovenských športových zväzov vznikla v roku 1992, je od roku 1995 členom ENGSO, aktívne sa zapája do športových aktivít v rámci EÚ. Jej hlavnými orgánmi sú valné zhromaždenie, výkonný výbor a kontrolná komisia. Funkcionári sú volení valným   zhromaždením vždy na 4 – ročné obdobie. Sídlom Konfederácie je Dom športu, Junácka ul. č. 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika.

The Characteristics of the organisation

The Confederation of the Slovak Sport Federations is one of the two biggest umbrella organisations of Slovak sport (together with Slovak Olympic Committee). It is a non-governmental organisation of equal sport federations with their own legal entity according to the Act No. 83/1990 of the Slovak Collection of Laws, it is also registered at the Ministry of Interior of Slovak Republic.

The Confederation of the Slovak Sport Federations unites 59 sport associations, the representatives are the President - Mr. Marian Kukumberg and the Secretary General - Mr. Zdenko Kríž.

The mission of the Confederation is to represent member associations towards the governmental, regional and local authorities regarding legislation or conceptual issues, issues of sport structure, funding and preparations of national teams. Members are represented also towards comparable organisations abroad as well towards continental and world organisations. There are also other services provided for the members (mostly financial and personal consultancy) in accordance to the requirements approved by the General Assembly. The confederation manages two own web sites www.sport-fed.sk and www.sportslovakia.sk, annually publishes the Chronicle of Sport documenting national and international sport events, annually organises the Sport Festival for Non-Olympic sports in Trenčín as well as the organises the declaration of Athlete of the Year. The Confederation prepares also seminars dealing with current topics and supports sport associations in education process.

The Confederation of the Slovak Sport Federations was founded in 1992, since 1995 it is member of ENGSO, takes active part in sport events within the EU. The key bodies are General Assembly, Executive Board and Control Committee. The officials are elected by General Assembly every 4 years. The seat is the House of Sports, 6 Junácka st., 832 80 Bratislava, Slovak Republic.