Pripomienky KŠZ SR k návrhu Zákona o športe

 

        Výkonný výbor KŠZ SR na svojom zasadnutí 11.8.2005 prerokoval návrh Zákona o športe. V rámci medzirezortného  pripomienkového konania predkladá následovné pripomienky, zásadné pripomienky i celkový záver:

§ 4/q

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA – upraviť:

Profesionálnym športovcom je fyzická osoba, ktorá sa výkonom svojej činnosti podieľa na  hospodárskej činnosti právnickej, alebo fyzickej osoby, alebo výkonom svojej činnosti vytvára predpoklady pre iné hospodárske plnenia, pričom výška jej odmeny, alebo iného majetkového plnenia predstavuje najmenej štvornásobok minimálnej mzdy v priemere za kalendárny mesiac za príslušný kalendárny rok.

ZDÔVODNENIE:

Profesionálnym športovcom nemôže byť reálne človek, ktorý vrátane majetkového plnenia zarobí cca 300 Є mesačne. Z tejto sumy by pri súčasných nákladoch nemohol reálne žiť profesionálny športovec v SR, nehovoriac o porovnaní so zahraničnými súpermi, ktorí túto čiastku majú ako vreckové.

 

§ 4/2

PRIPOMIENKA – doplniť:

na zakázané zvyšovanie výkonu športovca.

ZDÔVODNENIE:

Pôvodný výklad by znemožňoval využívanie prakticky všetkých prostriedkov na prípravu.

 

§ 4/p

PRIPOMIENKA – doplniť:

s výnimkou tanečného športu a rockenrollu

ZDÔVODNENIE:

Uvedená dikcia zákona by zaradila tieto obidva športy medzi kolektívne.

 

§ 7/g

PRIPOMIENKA – doplniť:

MŠ SR vydáva antidopingový program na základe ustanovení WADA.

ZDÔVODNENIE:

WADA každoročne vydáva záväzný zoznam zakázaných prostriedkov.

 

§ 17, 18

PRIPOMIENKA:

Vypustiť zo zákona obidva paragrafy.

ZDÔVODNENIE:

Stanovy občianskych združení sú zriadené na základe Zákona o združovaní občanov a do Stanov  SOV a SPV by teda nemal zasahovať štát.

 

§ 33/1b

PRIPOMIENKA:

Celý bod nahradiť novým textom: Športovec môže súťažiť iba v takom odvetví športu, ktoré nijako nesúvisí so športom, v ktorom mu bol za doping udelený trest.

ZDÔVODNENIE:

Športovec potrestaný za doping v atletike by mohol podľa navrhovaného znenia zákona súťažiť napr. v triatlone, kde by výborne zúžitkoval účinky zakázaných látok.

 

§ 48/2

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

Vypustiť celý bod.

ZDÔVODNENIE:

Refundácia nákladov zamestnávateľovi za uvoľnenie športovca na účely štátnej reprezentácie by vytvorila dodatočné náklady cca 300-400 mil. sk ročne. Požadovali by ju všetci tzv. zamestnávatelia profesionálnych športovcov, ktorí by tejto novej skutočnosti prispôsobovali aj zmluvy so športovcami v záujme získania väčších prostriedkov. Na druhej strane by to mohlo ovplyvňovať nominácie – zväzy by uprednostňovali štart tých športovcov, ktorí nepožadujú refundácie. Významným motívom pre športovcov i kluby by mal byť fakt, že úspešným štartom v reprezentácii sa môže výrazne zvýšiť „trhová“ hodnota športovca.

 

§ 49

PRIPOMIENKA: Doplniť bod 3:

Športovec, ktorý odmietne reprezentovať SR nemôže poberať žiadne finančné výhody od štátu, resp. musí vrátiť všetky prostriedky, ktoré boli do jeho prípravy a štartov investované v danom kalendárnom roku.

ZDÔVODNENIE:

Nie je logické, aby štát podporoval športovca, ktorý z rôznych príčin nemá záujem o štátnu reprezentáciu.

 

§ 65/3

PRIPOMIENKA: Vypustiť bod 3.

ZDÔVODNENIE:

Nie je potrebné určovať v zákone na aké obdobie má byť zvolená revízna komisia.

 

§ 71

PRIPOMIENKA: Doplniť do bodu a: aj domáce športové podujatia.

ZDÔVODNENIE:

Štát by mal finančne podporovať aj významné a tradičné domáce športové podujatia.

 

§ 71

PRIPOMIENKA: Doplniť do bodu b:

a talentovanú mládež.

ZDÔVODNENIE:

Štát by mal podporovať aj talenty v ÚTM, ktoré sú liahňou budúcich reprezentantov.

 

§ 75/2

PRIPOMIENKA: Vypustiť celý bod 2.

ZDÔVODNENIE:

Je vecou príslušných orgánov zväzu ako rozhodnú o rozdelení svojich príjmov za televízne práva. Nemôže im zákon diktovať ako tieto príjmy rozdeliť. Navyše hovoriť o príjmoch za rozhlasové práva zo športových podujatí je iluzórne.

 

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

V návrhu zákona nie je jasne formulované postavenie a právomoci Rady pre šport. Aký je jej vzťah k MŠ SR, čo v prípadoch, keď bude mať iný názor ako MŠ SR? Menovanie členov poradného orgánu vlády vládou  na návrh ministra je neštandartné a vzbudzuje obavy za spolitizovanie jej činnosti. Členovia Rady by mali byť delegovaní (nominovaní) z rozhodujúcich športových subjektov.

 

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

Návrh nerieši financovanie slovenského športu a negarantuje ani súčasné zdroje pre šport. Navrhujeme preto doplniť ustanovenie  o použití 1 % z predpokladaného  HDP.

 

CELKOVÝ ZÁVER:

Výkonný výbor KŠZ SR oceňuje skvalitnenie predloženej verzie zákona, najmä pasáže týkajúce sa opatrení proti dopingu, rozhodovaniu sporov pri športovej činnosti, opatrení na zabránenie  násiliu pri športových podujatiach a ochrany olympijskej symboliky. Bez akceptácie zásadných pripomienok však neodporúča jeho prijatie, ale navrhuje ďalšie rokovanie o obsahu zákona  s občianskymi združeniami, ktoré zabezpečujú športovú činnosť v SR.

 

 

Bratislava 12.8.2005                                    Ing. Marián  KUKUMBERG

prezident KŠZ SR

 

zastupujúci 58 športových zväzov